Ziektewet 1 januari 2014 – Impact voor jullie als werkgever

15sep13 – aanpassing 05jan20

In het voorjaar ontvangt je als werkgever normaliter van het UWV een lijst met namen van vangnetters (oud werknemers met destijds een tijdelijk contract, die ziek uit dienst gegaan zijn) en die nu nog steeds ziek zijn, waarvoor je (sinds 01jan14) door het UWV financieel mede verantwoordelijk wordt gesteld.

De premie die je als werkgever betaalde voor de ziekengelduitkering voor deze vangnetters aan het sectorfonds was in de jaren voor 2014, de naam zegt het al, volledig sector afhankelijk. M.a.w. of je als werkgever nu een heel gezond verzuimmanagement er op na hield voor je flexwerkers (alle werknemers met een tijdelijk contract, niet zijnde uitzendkrachten, noch zzp-ers), met weinig verzuim als gevolg, of dat je een minder goed werkgeverschap toonde en het wellicht niet zo nauw nam met je flexwerkers (het waren immers toch maar tijdelijke contracten)…. Het maakte in feite voor wat betreft de kosten niet uit. De totale instroom van zieke flexwerkers (vangnetters) in uw gehele sector bepaalde immers de premie. En nadat het tijdelijk contract was verlopen werden ze opgevangen door het UWV en was jij als werkgever ‘verlost’ van alle (financiële) verantwoordelijkheid.

Dit veranderde per 1 januari 2014.

Voor kleine ondernemingen veranderde er niets; de premie bleef volledig sector afhankelijk. Behoorde je als werkgever tot de groep middelgrote bedrijven dan wordt de premie sinds 01jan14 gedeeltelijk vastgesteld door de sector en gedeeltelijk door je eigen verzuimcijfers. Behoort jullie organisatie tot de groep grote bedrijven, dan wordt de premie volledig bepaald door jullie eigen verzuimcijfers. 

Kleine werkgevers 
Met een loonsom die gelijk of minder is dan 10 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer): 
Loonsom in 2020 ≤ € 337.000
Premie: op sectorniveau (dus geen individuele toerekening).
Middelgrote werkgevers 
Met een loonsom van meer dan 10 en gelijk of minder dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer: 
€ 337.000,- ≤ loonsom 2020 ≤ € 3.370.000 
Premie: Gewogen gemiddelde van sectorpremie en individuele premie. 
Hoe groter het bedrijf, hoe groter de individuele toerekening (*)

Grote werkgevers 

Met meer dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer: loonsom 2020 > € 3.370.000
Premie:  Volledig op individueel niveau.

(*) recht evenredige verdeling van 0% bij een werkgeversgrootte van 10 x de gemiddelde premieplichtige loon, tot en met 100% bij een werkgeversgrootte van 100 x gemiddelde premieplichtige loon.

Maar dat niet alleen … een korte blik terug in de historie

Deze nieuwe maatregel werkt(e) met terugwerkende kracht. Als werkgever werd je in 2014 tevens financieel verantwoordelijk gesteld voor oude flexwerkers die vanaf 1 januari 2012 ziek waren geworden, inmiddels de organisatie verlaten hadden (toen het tijdelijke contract verliep), en nadien nog immer steeds ziek waren, en (via het UWV) nog steeds in de ziektewet zaten. En dat voor maximaal 10 jaar!

De details hierachter, de historie van de ziektewet, en de beweegredenen voor de overheid om tot wijziging van de Ziektewet te komen kunt u lezen in ons artikel:  Modernisering Ziektewet 01jan14 – Hoe zit het nu precies?

Wij adviseren u daarom het volgende:

 

 1. Controleer op de eerste plaats te allen tijde heel goed de lijst die jullie van het UWV ontvangen hebben.

  Er is al vaker gebleken dat het UWV niet geheel feilloos deze lijst samenstelt. Kloppen de namen wel van ex-flexwerkers die aan jullie worden toegerekend? Stonden ze destijds überhaupt wel bij jullie op de payroll? Zijn ze aaneengesloten ziek geweest? Horen ze niet misschien tot de groep uitzonderingen? Etc. Het kan jullie veel geld besparen. Zie ook ons artikel: Ziektewet 01jan14 – Hoe zit het nu precies?

 2. Overweeg of jullie deze vangnetters (zieke ex flexwerkers) wellicht niet alsnog zelf willen begeleiden in hun re-integratie proces.

  De ironie is dat ze nu onder de verantwoordelijkheid vallen van het UWV voor wat betreft de re-integratie naar nieuw werk, terwijl jullie er financieel verantwoordelijk voor gesteld. Het is aan jullie zelf om te bepalen in welke mate jullie er vertrouwen in hebben dat onder de supervisie van het UWV jullie ex-medewerkers weer gezond worden, en aan het werk gaan. Immers, pas als dat op een gegeven moment het geval is (voor minimaal 4 weken aaneengesloten), zijn jullie verlost van enige financiële verantwoordelijkheid. En dat kan dus misschien wel 10 jaar voortduren.
  Het kan daarom wellicht financieel de moeite waard zijn om toch je ontfermen over deze zieke ex-werknemer om hem of haar sneller te laten re-integreren dan jullie verwachten onder de leiding van het UWV. Verzuimwijzer is in staat jullie daarbij te helpen, net als bij al uw huidige zieke werknemers.

 3. Voor wat betreft jullie huidige flexwerkers…

  De tijd dat jullie je niet meer hoeven te bekommeren over de re-integratie van jullie huidige zieke flexwerkers, omdat ze immers toch jullie organisatie zullen verlaten zodra het tijdelijke contract is afgelopen, is dus duidelijk voorbij!

  Het kan jullie nog zeer lang achtervolgen middels een fikse premieverhoging. Zoals gezegd, maximaal 10 jaar (!) nadat de eerste 2 jaar ziekten van de zieke flexwerker voorbij zijn.

  Kortom: het loont nog meer dan ooit tevoren, om ervoor te zorgen dat u een goed verzuimmanagement hanteert voor al uw werknemers.

  Voor zowel jullie werknemers met een vast contract, als die dus met een tijdelijk contract. Dit komt niet alleen de vitaliteit van jullie organisatie ten goede, maar kan je ook nog veel geld besparen. Mocht een werknemer jullie organisatie verlaten, zorg er dan in ieder geval voor dat hij of zij dat gezond, doet en volledig inzetbaar is voor werk. Zoals bekend, is Verzuimwijzer hierbij jullie partner.